آزمون آنلاین درس آموزش خانواده شامل 25 سوال چهارگزینه ای می باشد که برگرفته از شش جزوه ی آموزشی مربوط به دوره است. شرکت در این آزمون فقط برای یکبار امکان پذیر می باشد. کسب حد نصاب نمره 60 به بالا به معنی قبولی در آزمون می باشد. سوالات جواب منفی ندارند.

آزمون مطلع مهر شامل 20 سوال که برگرفته از جزوات آموزشی این دوره است می باشد. شرکت در این آزمون فقط برای یکبار امکان پذیر می باشد. کسب حد نصاب نمره 60 به بالا به معنی قبولی در آزمون می باشد. سوالات جواب منفی ندارند.